ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

TGHDIGI

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

ซื้อขายทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

จากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต

โอกาสรับประโยชน์จาก 2 Mega Trends

ทั้งการเปลี่ยนแปลงของประชากร และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

มีศักยภาพในการเติบโต

จากผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่ม Digital Health ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

ความน่าสนใจของกองทุน

กองทุน TGHDIGI จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CS (Lux) Global Digital Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน IB USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) 


กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)


นโยบายกองทุน

สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ นอกจากจะได้รับโอกาสที่ดีในการลงทุนแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับเป็นทุนในการรักษาผู้ป่วยและกิจกรรมอื่นๆ ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 


โดยทุกๆ การซื้อกองทุน TGHDIGI มูลค่ารวม 1 แสนบาท บลจ.ทิสโก้จะบริจาคค่าธรรมเนียมการขาย 100 บาทให้กับกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป  
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Digital Health 
  • ไม่เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4 / www.tiscoasset.com

ซื้อขายทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

  • คำเตือน 
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด